Przejdź do treści

                                                                                                                                    STATUT

                                                                                        Świętokrzyskiej Fundacji Rozwoju Społecznego

                                                                                                                                   Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Rozwoju Rynku, ustanowiona przez Annę Kubat, jej fundatorkę, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Michała Kasperka w kancelarii notarialnej w Kielcach, Rynek 5, w dniu 20 czerwca 2014 r., zmieniona uchwałą Zarządu Fundacji na nazwę: ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, zwana dalej „Fundacją”, działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

 • 2.
 1. Fundacja uzyskała i posiada osobowość prawną na podstawie wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach.
 2. Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.
 3. Nadzór nad Fundacją – co do zgodności Jej działania z przepisami prawa i statutem Fundacji oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona – sprawuje właściwy minister do spraw gospodarki.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz na zasadach określonych w niniejszym statucie.
 • 3.
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza Jej granicami.
 3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
 • 4.
 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem swojej nazwy oraz z Jej danymi identyfikacyjnymi według wzoru zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
 2. Fundacja używa logotypu, zatwierdzonego przez Radę Fundacji, który Ją identyfikuje i wskazuje Jej nazwę.
 3. Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

                                                                                                                           Rozdział II

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 5.
 1. Celem działania Fundacji jest:
 • Promocja idei przedsiębiorczości.
 • Wspieranie innowacyjności oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 • Wspieranie rozwoju wsi i miast.
 • Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności rozwoju przedsiębiorczości.
 • Wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie działalności na rzecz osób w wieku senioralnym.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 • Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Świadczenie poradnictwa obywatelskiego.
 • Świadczenie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Świadczenie działalności charytatywnej.
 • Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Wsparcie działań na rzecz rodziny, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
 • Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Pomoc społeczna, w tym wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 • Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
 • Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Działalność na rzecz obronności państwa i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ratownictwo i ochrona ludności.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • Wspieranie Polonii i Rodaków za granicą.
 • Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
 • Działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.
 • Wspieranie procesu rewitalizacji.
 • Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów.
 • Pomoc i wsparcie działalności religijnej, w tym jednostek Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz innych chrześcijańskich kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz wsparcie przedsięwzięć tych jednostek w dziedzinie eksploatacji i modernizacji nieruchomości oraz wyposażenia służącego kultowi religijnemu.
 • Promocja organizacji pozarządowych.
 • Promocja twórczości artystycznej i kulturalnej.
 • Wspieranie działań na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej, literackiej i sztuk pokrewnych.
 • Wsparcie działań na rzecz rozwoju uzdolnień twórczych i intelektualnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 • Pomoc materialna i stypendialna dla Rodaków z zagranicy uczących się i studiujących w Polsce.
 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
 • Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 • Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez doradztwo w zakresie skutecznego poszukiwania i świadomego – rzetelnego wykonywania pracy;
 • Działalność edukacyjną, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów, targów, konferencji, seminariów, itp.
 • Działalność wydawniczą, w szczególności tworzenie i publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów, itp.
 • Działalność badawczą, w szczególności przeprowadzanie ekspertyz, analiz, statystyk, itp.
 • Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w ust. 1.
 • Współpracę z przedsiębiorcami w zakresie określonym w ust. 1.
 • Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych ośrodków działających na rzecz realizacji celów określonych w ust. 1.
 • Organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, seniorom, dzieciom, bezdomnym i innym kategoriom osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działania na rzecz rodziny, w tym na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.
 • Organizowanie pomocy dla osób poszkodowanych w kataklizmach.
 • Uczestnictwo w programach finansujących cele zbieżne z celami Fundacji.
 • Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów integracyjnych.
 • Propagowanie idei regionalizmu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń i wspomaganie dostępu do fachowej wiedzy.
 • Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, firmami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Działalność promocyjną i informacyjną zwiększającą aktywność gospodarczą i społeczną.
 • Działalność stypendialną.
 • Działalność sportową i kulturalną.
 • Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej.
 • Wspieranie zakupów artykułów i wyposażenia służącego kultowi religijnemu.
 • Organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji.
 • Działania na rzecz promocji o organizacji wolontariatu.
 • Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez służących rozwojowi społecznemu.
 • Promocja idei Fundacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
 • Prowadzenie sklepu internetowego.
 • Działalność leczniczą i rehabilitacyjną.
 • Współpracę z innymi podmiotami ekonomii społecznej.
 • Prowadzenie placówek oświatowych, kulturalnych, turystycznych i krajoznawczych, w tym: przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowo-wychowawczych, szkół językowych, artystycznych, placówek pracy pozaszkolnej, świetlic środowiskowych, kół i ognisk kulturalno-oświatowych, placówek kształcenia ustawicznego umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie umiejętności, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień itp.
 • Animację kultury w kraju i poza jego granicami.
 • Wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.
 • Prowadzenie zespołów artystycznych, orkiestr, big-bandów, grup teatralnych, tanecznych, chórów itp.
 • Promocję twórczości polskich twórców i artystów.
 • Produkcję filmów, nagrań dźwiękowych, przedstawień teatralnych, utworów fonograficznych, fotograficznych, innych utworów audiowizualnych oraz podejmowanie innowacyjnych inicjatyw kulturalnych.
 • Organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, artystycznych, szkoleniowych i profilaktycznych, organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Zakup instrumentów muzycznych, wyposażenia, sprzętu, rekwizytów, elementów scenografii dla potrzeb przygotowywanych wydarzeń, kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych.
 • Organizowanie kwest i zbiórek charytatywnych.
 • Zbieranie funduszy z organizowanych imprez kulturalnych, bali charytatywnych, aukcji, koncertów, ze sprzedaży cegiełek, z prowadzonych zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
 • Pomoc osobom starszym, samotnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji
 • Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej.

 

 1. Fundacja realizując swój cel działania dążyć będzie do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego oraz do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, kierując się przy tym w swym działaniu wartościami chrześcijańskimi.
 2. Dla realizacji swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których cele są zbieżne z celem Fundacji.

 

                                                                                                                         Rozdział III

 

MAJĄTEK FUNDACJI

 • 5.
 1. Majątek Fundacji stanowią:
 • Fundusz Założycielski w kwocie ogółem 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) określony aktem notarialnym, o którym mowa w § 1 niniejszego statutu
 • Inne mienie stanowiące zwiększenie majątku o dochody nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 1. Fundatorom nie przysługuje uprawnienie do wycofania kapitału wniesionego do Fundacji.
 2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji z funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 wyodrębniony został majątek wyrażony w środkach pieniężnych w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 • 6.
 1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są w szczególności:
 • środki finansowe przekazywane przez osoby fizyczne i prawne,
 • darowizny, spadki i zapisy testamentalne krajowe i zagraniczne,
 • dotacje, subwencje osób prawnych z programów pomocowych i granty,
 • dochody z praw majątkowych oraz pożytków z tych praw,
 • dochody z aukcji organizowanych przez Fundację na Jej rzecz,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych oraz wpłat z 1,5% podatku od podatników,
 • odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
 • zyski z działalności gospodarczej,
 • inne wpływy i dochody.
 1. Rozporządzanie środkami trwałymi może nastąpić, gdy:
 • uzasadnia to cel Fundacji,
 • nastąpi naturalne ich zużycie,
 • utrzymanie jest ekonomicznie nieuzasadnione.

 

 • 7.
 1. Majątek Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji składa Zarząd Fundacji lub jego pełnomocnik działający w granicach umocowania.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia majątkowy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

                                                                                                                             Rozdział IV

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • 8.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach odpowiednich do realizacji celów Fundacji, na zasadach przewidzianych przepisami prawa  oraz niniejszym Statutem.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona:
 • w celu gromadzenia środków finansowych służących do realizacji celów statutowych Fundacji,
 • przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne,
 • poprzez udział w spółce handlowej w rozumieniu ustawy: Kodeks Spółek Handlowych, przy czym w takiej spółce Fundację reprezentuje obligatoryjnie Zarząd lub osoba powołana przez Zarząd zgodnie z udzielonym jej pełnomocnictwem
 1. Działalność gospodarczą:
 • nadzoruje Zarząd,
 • prowadzoną w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych, kieruje kierownik (dyrektor) tej jednostki.
 1. Kierowników, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 powołuje i odwołuje Zarząd.
 2. Prezes Zarządu może scedować na piśmie uprawnienia pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy na Kierownika (dyrektora) jednostki prowadzącej działalność gospodarczą.
 3. Jednostki wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 4. Decyzję o likwidacji wyodrębnionej jednostki podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 

 • 9.
 1. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację są następujące kategorie działalności sklasyfikowane według Rozporządzenia Rady Ministrów                               z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 • 1) 12.Z Produkcja odzieży robocze
 • 2) 13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 3) 14.Z Produkcja bielizny
 • 4) 19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 5) 10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 6) 29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy

               i materiałów używanych do wyplatania

 • 7) 11.Z Drukowanie gazet
 • 8) 12.Z Pozostałe drukowanie
 • 9) 13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 10) 14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
 • 11) 20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 12) 01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 13) 02.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 14) 09.Z Produkcja pozostałych mebli
 • 15) 40.Z Produkcja gier i zabawek
 • 16) 99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 17) 11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 18) 21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 19) 22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

               i klimatyzacyjnych

 • 20) 31.Z Tynkowanie
 • 21) 32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 22) 33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 23) 34.Z Malowanie i szklenie
 • 24) 39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 25) 61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 26) 62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona

              w wyspecjalizowanych sklepach

 • 27) 63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona

              w wyspecjalizowanych sklepach

 • 28) 65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych

              sklepach

 • 29) 78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona

              w wyspecjalizowanych sklepach

 • 30) 79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych

              sklepach

 • 31) 91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

              lub Internet

 • 32) 99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

              i targowiskami

 • 33) 39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 34) 41.Z Transport drogowy towarów
 • 35) 20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 36) 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 37) 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 38) 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 39) 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

              (katering)

 • 40) 29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 41) 11.Z Wydawanie książek
 • 42) 13.Z Wydawanie gazet
 • 43) 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 44) 19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 45) 21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 46) 29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 47) 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów

              telewizyjnych

 • 48) 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo

              i programami telewizyjnymi

 • 49) 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów

              telewizyjnych

 • 50) 14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 51) 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 52) 10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
 • 53) 20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 54) 01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 55) 03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 56) 09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

              i komputerowych

 • 57) 11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

              i podobna działalność

 • 58) 12.Z Działalność portali internetowych
 • 59) 20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 60) 21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 61) 11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 62) 12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 63) 11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 64) 12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i

               telewizji

 • 65) 12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

              drukowanych

 • 66) 12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

              elektronicznych (Internet)

 • 67) 20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 68) 10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 69) 20.Z Działalność fotograficzna
 • 70) 30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 71) 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

              niesklasyfikowana

 • 72) 00.Z Działalność weterynaryjna
 • 73) 22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • 74) 20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 75) 11.A Działalność agentów turystycznych
 • 76) 11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 77) 12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 78) 21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 79) 22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 80) 29.Z Pozostałe sprzątanie
 • 81) 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała

              specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • 82) 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 83) 10.Z Placówki wychowania przedszkolnego
 • 84) 20.Z Szkoły podstawowe
 • 85) 31.B Licea ogólnokształcące
 • 86) 32.A Technika
 • 87) 32.B Branżowe szkoły I stopnia
 • 88) 32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
 • 89) 32.D Branżowe szkoły II stopnia
 • 90) 41.A Szkoły policealne
 • 91) 41.B Kolegia pracowników służb społecznych
 • 92) 41.C Placówki doskonalenia nauczycieli
 • 93) 42.Z Szkoły wyższe
 • 94) 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 95) 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 96) 59.A Nauka języków obcych
 • 97) 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 98) 60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 99) 21.ZPraktyka lekarska ogólna
 • 100) 22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 101) 23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
 • 102) 90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 103) 90.B Działalność pogotowia ratunkowego
 • 104) 90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
 • 105) 90.D Działalność paramedyczna
 • 106) 90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

              niesklasyfikowana

 • 107) 30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób

              niepełnosprawnych

 • 108) 90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • 109) 10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób

              niepełnosprawnych

 • 110) 91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
 • 111) 99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej

              niesklasyfikowana

 • 112) 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 113) 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 114) 03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 115) 04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 116) 01.A Działalność bibliotek
 • 117) 02.Z Działalność muzeów
 • 118) 12.Z Działalność klubów sportowych
 • 119) 13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 120) 19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 121) 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 122) 11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 123) 22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu

              użytku domowego i ogrodniczego

 • 124) 23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
 • 125) 24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
 • 126) 25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
 • 127) 29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 128) 01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 129) 02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 130) 03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
 • 131) 04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 132) 09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 2. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

                                                                                                                               Rozdział V

 

ORGANY FUNDACJI

 • 10.
 1. Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji, zwana w dalszej treści statutu Radą.
 • Zarząd Fundacji, zwany w dalszej treści statutu Zarządem.
 1. Członkostwa w organach Fundacji nie można łączyć.

 

RADA FUNDACJI

 • 11.
 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada liczy od dwóch do pięciu Członków.
 3. W skład Rady wchodzą z urzędu:
 • Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, jako Jej Przewodniczący
 • Przedstawiciel Parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, wskazany przez jej Proboszcza.
 1. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia jej składu, powołuje Rada. Powołanie nowego członka Rady wymaga akceptacji Proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 6
 3. Działanie Rady określone w ust. 5 nie dotyczy Członków Rady, o których mowa w ust. 3.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem                              w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 7. W razie powołania Członka Rady, za Jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez Członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

 • 12.
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje Ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Jej Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub na wniosek podpisany przez minimum 2 Członków Rady – zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
 4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu lub oddelegowany przez niego Pełnomocnik.
 • 13.
 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał w trakcie Posiedzeń Rady.
 2. Uchwały mogą zapadać w trybie obiegowym, w tym przy użyciu elektronicznych środków komunikowania.
 3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej Członków, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Uchwały dotyczące powoływania i odwoływania członków Organów Fundacji podejmuje się większością 2/3 głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 5. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
 • 14.
 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 • Nadzór nad działalnością Fundacji.
 • Powoływanie oraz odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 • Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie sprawozdań i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium.
 • Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 • Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Członków Rady bądź Zarząd.
 • Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 • Uchwalanie zmian Statutu Fundacji.
 1. Rada współpracuje z Zarządem w zakresie realizacji celów Fundacji oraz z innymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji
 2. Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 • Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

 • 15.
 1. Organem zarządzającym oraz prowadzącym działalność Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się od 1 do 3 Członków.
 3. Członkiem Zarządu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada w sposób określony w § 11 ust. 4 niniejszego Statutu.
 5. W liczbie tej tworzy się stanowisko Prezesa oraz, w zależności od potrzeb, stanowisko Wiceprezesa.
 6. Wobec Prezesa Zarządu czynności pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy wykonuje Przewodniczący Rady, a wobec pozostałych osób zatrudnionych w Fundacji Prezes Zarządu.
 7. Zarząd zostaje powołany na czas nieokreślony.
 8. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 9. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje posiedzenia Zarządu.
 10. Pracownicy Fundacji mają prawo do uczestnictwa w jej zarządzaniu na zasadach partycypacji.
 • 16.
 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 • opracowywanie projektów programu działania, planów finansowych oraz preliminarza budżetowego Fundacji;
 • uchwalanie regulaminów wynikających z przepisów obowiązującego prawa;
 • kierowanie działalnością Fundacji stosownie do jej celów i zadań;
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 • zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów;
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 • określanie zasad wynagradzania pracowników;
 • sporządzenie i przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji – Radzie Fundacji i uprawnionym organom, w terminach określonych prawem;
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady;
 • występowanie z wnioskiem do Rady i wyrażanie zgody w sprawie:
 • zmian Statutu Fundacji,
 • połączenia z inną Fundacją,
 • jej likwidacji.
 1. Zarząd może powoływać Pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 • 17.
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu, przy czym o terminie tego posiedzenia skutecznie powiadamiani są obligatoryjnie wszyscy Członkowie Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w trakcie swoich posiedzeń.
 3. Uchwały mogą zapadać w trybie obiegowym, w tym przy użyciu elektronicznych środków komunikowania.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego Członków, z tym że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności – Wiceprezesa.
 5. Uchwały Zarządu podpisuje prowadzący obrady Zarządu – Prezes lub osoba przez Niego wskazana do ich prowadzenia.
 6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć Członkowie Rady oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu z głosem doradczym.
 7. Biuro Fundacji jest aparatem pomocniczym Zarządu, do zadań którego należy sprawna obsługa biurowa Rady i Zarządu i którym kieruje Prezes Zarządu.
 8. Szczegółowy wykaz zadań i treść Regulaminu Biura określa Zarząd.

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

 • 18.
 1. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników                    do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
 3. W przypadku, kiedy Zarząd jest wieloosobowy, składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Fundacji wymaga podpisu dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jednego Członka Zarządu i Pełnomocnika działającego w granicach umocowania, przy czym w sprawach majątkowych przekraczających kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagany jest obligatoryjnie podpis dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

 

                                                                                                                        Rozdział VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 19.
 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji większością ⅔ głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy Członków Rady.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim oraz sposobów realizacji tychże celów.

 

 • 20.
 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1 określa się zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.
 3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji stanowią własność Parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach i jako takie są do Jej dyspozycji.

 

 • 21.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności postanowienia zawarte w:
 • Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r.                          1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857)
 • Ustawie z dnia 05 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 11812, 2140)
 1. Niniejszy Statut został uchwalony przez Zarząd w dniu ………………………. 2023 r.
 2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.